سردار حاج عباسعلی پرداسی

 

تصویر حاج عباسعلی پرداسی در جبهه جنگ حق علیه باطل

 

 

(هیئت قرائت قرآن حضرت ابوالفضل العباس (ع

 

 

شهید علی حیدر پرداسی